Gebruikersvoorwaarden Website

Het gebruik van de website van www;GT-Foam.be is onderworpen aan de hierna opgenomen
gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.
Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op
het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan GT-Foam bvba, met maatschappelijke
zetel te Nijverheidsstraat 8 Weelde en met ondernemingsnummer 0816.904.702 (hierna:
“Wij” of de “Onderneming”).

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen
dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens
kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk
gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op
basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van
derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming
is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om
de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De
inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele
eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd,
de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere
elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht
en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en
met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig.
Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website
Deze info wordt ter beschikking gesteld via www.confederatiebouw.be en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden
van deze website: www.confederatiebouw.be/misc/gebruiksvoorwaarden.asp

COOKIES
De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan
om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser
beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het
aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website
te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT
Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst
door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de
maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.